Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR "SLAGSLUNDE-KLUBBEN" pr. 19.02.2007

 1. Foreningens navn er SLAGSLUNDE-KLUBBEN, og den har hjemsted i Slagslunde
  Forsamlingshus i Egedal Kommune.
 2. Foreningens formål er at forestå klubaktiviteter samt kulturelle og folkelige aktiviteter i
  Slagslunde Forsamlingshus.
 3. Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der har betalt det på
  generalforsamlingen fastsatte kontingent og det af bestyrelsen fastsatte indmeldelsesgebyr.
 4. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det af bestyrelsen udarbejdede regnskab
  revideres af foreningens revisorer og forelægges til godkendelse på den ordinære
  generalforsamling.
 5. Foreningen SLAGSLUNDE-KLUBBEN ledes af en bestyrelse bestående af 3 ordinære
  bestyrelsesmedlemmer, og det antal udvalgsformænd, som fastsættes på den ordinære
  generalforsamling efter bestyrelsens indstilling.
  Først vælges udvalgsformændene hver for sig efter opstilling på den ordinære
  generalforsamling ved almindelig stemmeflertal. Såfremt et stemmeberettiget medlem af
  forsamlingen begærer det, skal afstemningen foregå skriftligt.
  Herefter vælges de 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer efter opstilling på den ordinære
  generalforsamling ved almindelig stemmeflertal. Såfremt et stemmeberettiget medlem af
  forsamlingen begærer det, skal afstemningen foregå skriftligt. Som suppleanter til bestyrelsens
  medlemmer anses for valgt de 2 kandidater til bestyrelsesvalget, som derefter har opnået de
  højeste antal stemmer.
  Bestyrelsen vælger blandt de ordinære bestyrelsesmedlemmer: Formand, Kasserer og
  Sekretær.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år og afgår på skift. Formanden afgår i
  lige år, kasserer og sekretær afgår i ulige år. Der kan ske genvalg.
  Såfremt en udvalgsformand udtræder i en valgperiode, konstituerer det pågældende udvalg en formand der fungerer frem til næste ordinære generalforsamling.
  Bestyrelsen tegnes af formanden samt kassereren.
  Den vedtagne organisationsopbygning pr. 25. april 1990 kan kun ændres på
  generalforsamlingen. Ændring kan ske ved simpelt flertal.
 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Der indkaldes ved opslag i
  klubbladet eller i den lokale presse med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet
  på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
  generalforsamlingen afholdes.
  Stemmeberettigede er medlemmer, der er fyldt 15 år og som ikke er i kontingentrestance.
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1 .Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingentet.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Eventuelt
 7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved opslag i klubbladet, ved opslag i den lokale
  presse eller skriftligt med mindst 8 dages varsel, såfremt 2 medlemmer af bestyrelsen eller 20
  medlemmer af foreningen skriftlig kræver det.
 8. Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter er kun gyldig, når det sker på en
  generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede, og når
  vedtagelse sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af de
  stemmeberettigede, kan vedtagelse ske på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,
  hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
  Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hver fremmødt stemmeberettigede dog kun kan
  medbringe 1 fuldmagt.
 9. Vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning er kun gyldig, når den sker på en
  generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenterede, og når vedtagelsen
  sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke repræsenteret 2/3 af de stemmeberettigede
  medlemmer, kan 2/3 af de repræsenterede forlange, at der snarest muligt og senest 3 uger
  efter skriftligt til medlemmerne indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan
  vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.
 10. Opløses foreningen, anvendes dens eventuelle formue til kulturelle formål i Slagslunde.
  Beløbet overføres til Egedal Kommune senest 7 dage efter beslutning om opløsning af
  foreningen er gyldig.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. april 1990.
Paragraf 4 og paragraf 6 er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 21 november 1994.
Paragraf 10 ændret på ekstraordinær generalforsamling den 24. april 1995.
På ekstraordinær generalforsamling 18. februar 2003 blev ændret:
§1 og §5 i f.b.m. vedtagelse af nyt logo.
§5 stk. 3 vedr. valghandling.
§6 stk. 2 og §7 stk. 1 vedr. indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling.
§9 stk. 1 vedr. indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling vedr. opløsning af foreningen.
På ordinær samt ekstraordinær generalforsamling 19. februar 2007 blev ændret:
§1 og §10 vedr. Foreningens hjemsted.
§4 sproglig rettelse.
§5 stk. 6 vedr. Valg af kasserer og sekretær I ulige år.
§6 stk. 4 indføjes godkendelse af budget.
Ovenstående erklæres for værende de på den stiftende generalforsamling samt efterfølgende
ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger vedtagne vedtægter.