Data og privatlivspolitik 

DATA OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR SLAGSLUNDE KLUBBEN

Version 1. januar 2019

Slagslundeklubben behandler personoplysninger og overholder lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, og derved sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling. Den til enhver tid gældende data og privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside: slagslunde.dk/klubben

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige - eller når du beder os om det.

Slagslundeklubben er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Klubben kan kontaktes på følgende mailadresse: klubben@slagslunde.dk

Personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger for foreningens medlemmer:

 • Navn,
 • adresse,
 • indmeldelsesdato
 • telefonnummer
 • mailadresse
 • Klubaktiviteter som medlemmet deltager i
 • Klubaktiviteter som medlemmet leder og har ansvaret for
 • Bestyrelsesfunktioner og tillidsposter i relation til foreningen, bankkontonummer, internetsider og mailadresser m.v.

Formålet med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • opkræve og modtage kontingent og sende nyhedsbreve
 • at drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At administrere medlemmernes relation til foreningen
 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer
 • At kunne udbetale refusion for afholdte udgifter og lignende

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver normalt ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen. I visse situationer, fx ved markedsføring af aktiviteter i nyhedsbrev eller opslag på foreningens hjemmeside m.v., kan det være ønskeligt at oplyse persondata som navn og kontaktinformation. I disse tilfælde vil vi altid indhente dit samtykke.

Hvis vi beder om dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysninger om dig senest et år efter at dit medlemskab, er ophørt. Vi opbevarer dog oplysninger (i anonymiseret form) om antal medlemmer, frivillige og deltagere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig - det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger - dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Offentliggørelse og revision af 'Data og Privatlivspolitikken' for Slagslunde Klubben

Den til enhver tid gældende data og privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside: slagslunde.dk/klubben, hvor den vil blive opdateret efter behov. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.